Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

” నేనే అల్ఫాయు ఓమెగయు, మొదటివాడను కడపటివాడను, ఆదియు అంతమునై యున్నాను.

 

” నేనే అల్ఫాయు ఓమెగయు, మొదటివాడను కడపటివాడను, ఆదియు అంతమునై యున్నాను.

యేసు తనను తాను మూడు జతల బిరుదులతో వివరించాడు. మూడు శీర్షికలు ఒకే విషయాన్ని ధృవీకరిస్తాయి: యేసు నిత్యమైనవాడు (1: 4, 8, 17; 2: 8; 21: 6). అతని శాశ్వతత్వం యొక్క ప్రకటన అతని వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టునని మనకు ప్రొత్సాహమును కలిగించును. ఆయన వాగ్దానం చేసిన వాటిని తప్పక నెరవెరుస్తాడు. యేసు అన్ని విషయాలను పూర్తి చేసి ముగించాడు. ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు.

యేసు మనకు దేవుని యొక్క చివరి మాట.

” పూర్వకాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను ప్రవక్తలద్వారా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని ద్వారా మనతో మాటలాడెను. ఆయన ఆ కుమారుని సమస్తమునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన ద్వారా ప్రపంచములను. నిర్మించెను. ఆయన దేవుని మహిమయొక్క తేజస్సును, లేక, ప్రతిబింబమును. ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తి మంతమునైయుండి, తన మహత్తుగల మాటచేత సమస్తమును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శ్రేప్ఠమైన నామము పొందెనో వారికంటె అంత శ్రేష్ఠుడై, ఉన్నత లోకమందు మహామహుడగు దేవుని కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండెను.”(హెబ్రీయులు 1: 1-4).

నియమము:

దేవుడు తన వాగ్దానాలను నెరవెర్చక మానడు.

అన్వయము:

యేసు తనను తాను నిజమని నమ్ముతాము. ఆయన వాగ్దానాలను అమలు చేస్తాడు. క్రీస్తు వలన మనకు శాశ్వతత్వానికి ప్రవేశము ఉంది. మనం పరమును చేరుకున్నప్పుడు దేవుడు మనలను స్వాగతిస్తాడని మనకు తెలుసు.

Share