Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన


ఈ గ్రంథమందున్న ప్రవచనవాక్యములను విను ప్రతి వానికి నేను సాక్ష్యమిచ్చునది ఏమనగా–ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడిన తెగుళ్లు దేవుడు వానికి కలుగజేయును; ఎవడైనను ఈ ప్రవచన గ్రంథమందున్న వాక్యములలో ఏదైనను తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుద్ధపట్టణములోను వానికి పాలులేకుండ చేయును.

 

ఈ ప్రవచనవాక్యములను పాడుచేయువారికి యోహాను తుది హెచ్చరిక ఇస్తున్నాడు .

22:18

ఈ గ్రంథమందున్న ప్రవచనవాక్యములను విను ప్రతి వానికి నేను సాక్ష్యమిచ్చునది ఏమనగా–ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినయెడల, ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడిన తెగుళ్లు దేవుడు వానికి కలుగజేయును

ఒక వైపు, ఈ ప్రవచనాన్ని చదివినవారికి దేవుడు ఒక ఆశీర్వాదం ఇస్తున్నాడు, మరోవైపు, ఈ పుస్తకం యొక్క ద్యోతకాన్ని తిరస్కరించేవారికి, ఆయన రెండుసార్లు హెచ్చరిక ఇస్తున్నాడు . దేవుని వాక్యాన్ని అణగదొక్కేవారికి దేవుడు ఒక హెచ్చరిక ఇస్తున్నాడు. అలా చేసేవారికి ప్రత్యేక తీర్పు ఇస్తానని హెచ్చరించాడు.

భవిష్యత్తులో బలమైన మోసము ఉంటుంది . మనం నమ్మేదాన్ని తెలుసుకోవడానికి మనకు దేవుని వాక్యం అవసరం.

” ధర్మవిరోధ సంబంధమైన మర్మము ఇప్పటికే క్రియచేయుచున్నది గాని, యిదివరకు అడ్డగించుచున్నవాడు మధ్యనుండి తీసి వేయబడు వరకే అడ్డగించును. అప్పుడా ధర్మవిరోధి బయలుపరచబడును. ప్రభువైన యేసు తన నోటియూపిరి చేత వానిని సంహరించి తన ఆగమన ప్రకాశముచేత నాశనము చేయును. నశించుచున్నవారు తాము రక్షింపబడుటకై సత్యవిషయమైన ప్రేమను అవలంబింపక పోయిరి గనుక, వారి రాక అబద్ధ విషయమైన సమస్త బలముతోను, నానావిధములైన సూచకక్రియలతోను, మహత్కార్యములతోను దుర్నీతిని పుట్టించు సమస్త మోసముతోను, నశించుచున్న వారిలో సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించియుండును. ఇందుచేత సత్యమును నమ్మక దుర్నీతియందు అభిలాషగల వారందరును శిక్షావిధి పొందుటకై, అబద్ధమును నమ్మునట్లు మోసముచేయు శక్తిని దేవుడు వారికి పంపుచున్నాడు.”(2 థెస్సలొనీకయులు 2: 7-12).

22:19

ఎవడైనను ఈ ప్రవచన గ్రంథమందున్న వాక్యములలో ఏదైనను తీసివేసినయెడల. దేవుడు ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడిన జీవవృక్షములోను పరిశుద్ధపట్టణములోను వానికి పాలులేకుండ చేయును.

ఈ ప్రవచన గ్రంథమందున్న వాక్యములలో తీసివేసేవారికి మొదటిగా హెచ్చరిక. వారు ఇలా చేస్తే, దేవుడు వారిని “ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడిన జీవ గ్రంథములో, పవిత్ర నగరం నుండి” తీసివేస్తాడు . దేవుని వాక్యాన్ని మార్పుచేయడముయడం అంటే దేవునిని తిరస్కరించడం. ప్రకటన పుస్తకంలోని ఏదైనా భాగాన్ని ఎవరైనా తిరస్కరించినప్పుడు, దేవుడు తన భాగాన్ని జీవ గ్రంథము నుండి తీసివేస్తాడు.

మనము దేవుని గ్రంథమును పాడుచేస్తే, ఆయన మన పుస్తకాన్ని పాడుచేస్తాడు ! “గ్రంథము” అనే పదం గ్రీకులో చెట్టు లేదా కలప అని అర్ధము . ఈ ప్రజలకు క్రైస్తవులుగా మారడానికి దేవుడు అవకాశం ఇవ్వడు. రక్షణ యొక్క స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి దేవుని వాక్యం మన ఏకైక వనరు. ఇది భయంకరమైన దండన. ఒక క్రైస్తవుడు ఏదో ఒక సమయంలో నశించిపోతాడని ఈ భాగం బోధించదు. ఇక్కడ సమస్య ఏమిటంటే, క్రైస్తవేతరులుగా దేవుని వాక్యంతో ఆడుకునే వారు క్రైస్తవులుగా మారలేరు.

నియమము:

దేవుని వాక్యాన్ని పాడుచేసేందుకు వ్యతిరేకంగా దేవుడు గట్టి హెచ్చరికలు ఇస్తున్నాడు.

అన్వయము:

దేవుడు తన వాక్యంతో ఆడుకునేవారిని పెకలిస్తాడు. దేవుని వాక్యాన్ని పాడు చేసేందుకు వ్యతిరేకంగా దేవుడు గట్టి హెచ్చరికలు ఇస్తున్నాడు. మనము దేవుని వాక్యానికి జోడించడానికి లేదా తీసివేయడానికి ధైర్యం చేయకూడదు. రెండూ దేవునితో తీవ్రమైన సమస్యలు. జ్ఞాన వృక్షం నుండి తినడం గురించి దేవుని హెచ్చరికకు ఆదికాండము 3 వ అధ్యాయంలో, హవ్వ “దానిని తాకవద్దు” అనే పదాన్ని జోడించింది. ఆజ్ఞ నిజంగా ఉన్నదానికంటే కఠినంగా అనిపించడం ద్వారా, ఆమె దేవుని గురించి మరియు అతని మంచితనం గురించి తన అనుమానాలను మోసం చేసుకుంది. అతని మహిమను ఈ విధంగా అవమానించడం ఆమె దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిన రహదారికి మొదటి అడుగు.

” మీ దేవుడైన యెహోవా ఇచ్చిన ఆజ్ఞలను మీ కాజ్ఞాపించుచున్నాను. వాటిని గైకొనుటయందు నేను మీ కాజ్ఞాపించిన మాటతో దేనిని కలుపకూడదు, దానిలోనుండి దేనిని తీసివేయకూడదు. ” ద్వితీయోపదేశకాండము 4: 2).

“నేను మీ కాజ్ఞాపించుచున్న ప్రతి మాటను అనుసరించి చేయవలెను. దానిలో నీవు ఏమియు కలుపకూడదు దానిలోనుండి ఏమియు తీసివేయకూడదు.”(ద్వితీయోపదేశకాండము 12:32).

నశించినవారికి మరియు విస్వాసులకు చాలా గొప్ప వ్యత్యాసం ఉంది.

” సమయము సమీపించినది గనుక ఈ ప్రవచనవాక్యములు చదువువాడును, వాటిని విని యిందులో వ్రాయబడిన సంగతులను గైకొనువారును ధన్యులు. “(ప్రకటన 1: 3).

Share