Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

మొదటి శ్రమ గతించెను; ఇదిగో మరి రెండు శ్రమలు ఇటుతరువాత వచ్చును. ఆరవ దూత బూర ఊదినప్పుడు దేవునియెదుట ఉన్న సువర్ణ బలిపీఠముయొక్క కొమ్ములనుండి యొక స్వరముయూఫ్రటీసు అను మహానదియొద్ద బంధింపబడియున్న నలుగురు దూతలను వదిలిపెట్టుమని బూర పట్టుకొని యున్న ఆయారవ దూతతో చెప్పుట వింటిని. మనుష్యులలో మూడవభాగమును సంహరింపవలెనని అదే సంవత్సరమున అదే నెలలో అదే దినమున, అదే గంటకు సిద్ధపరచబడియుండిన నలుగురు దూతలు వదిలిపెట్ట బడిరి. గుఱ్ఱపురౌతుల సైన్యముల లెక్క యిరువది కోట్లు; వారి లెక్క యింత అని నేను వింటిని. మరియు నాకు కలిగిన దర్శనమందు ఈలాగు చూచితిని. గుఱ్ఱములకును వాటి మీద కూర్చుండియున్నవారికిని, నిప్పువలె ఎరుపు వర్ణము, నీలవర్ణము, గంధకవర్ణముల మైమరువు లుండెను. గుఱ్ఱముల తలలు సింహపు తలలవంటివి, వాటి నోళ్లలోనుండి అగ్ని ధూమగంధకములు బయలు వెడలుచుండెను. మూడు దెబ్బలచేత, అనగా వీటి నోళ్లలోనుండి బయలువెడలుచున్న అగ్ని ధూమగంధకములచేత, మనుష్యులలో మూడవభాగము చంపబడెను, గుఱ్ఱముల బలము వాటి నోళ్లయందును వాటి తోకలయందును ఉన్నది, ఎందుకనగా వాటి తోకలు పాముల వలె ఉండి తలలు కలిగినవైనందున వాటిచేత అవి హాని చేయును. దెబ్బలచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయ్యములను, చూడను వినను నడువను శక్తిలేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కర్రలతో చేయబడిన తమ హస్త కృతములైన విగ్రహములను పూజింపకుండ విడిచిపెట్టునట్లు మారుమనస్సు పొందలేదు. మరియు తాము చేయుచున్న నరహత్యలును మాయమంత్రములును జారచోరత్వములును చేయకుండునట్లువారు మారుమనస్సు పొందినవారు కారు.

 

9:12

మొదటి శ్రమ గతించెను; ఇదిగో మరి రెండు శ్రమలు ఇటుతరువాత వచ్చును. 

మనము ఆరవ బూరకు వస్తాము . ఇది మూడు “శ్రమలలో” రెండవది (8:13). “శ్రమ” అంటే గొప్ప విపత్తు. “మొదటి శ్రమ గతించెను” ఐదవ బూరను సూచిస్తుంది.

9:13

ఆరవ దూత బూర ఊదినప్పుడు దేవునియెదుట ఉన్న సువర్ణ బలిపీఠముయొక్క కొమ్ములనుండి యొక స్వరము.

పాత నిబంధనలోని బంగారు బలిపీఠం యొక్క నాలుగు కొమ్ములు బలిపీఠం యొక్క నాలుగు మూలల్లో ఉన్నాయి (నిర్గమకాండము 27: 2; 30: 2 ). మునుపటి అధ్యాయంలో ధూపపీఠాన్ని చూశాము. పరిశుద్ధులు ఆ బలిపీఠం మీద ప్రార్థనలు చేశారు. ఆ ప్రార్థనకు ఇది మరొక సమాధానం . ఈ తీర్పును విడుదలచేయడం ప్రార్థనకు ఒక నిర్దిష్ట సమాధానం.

9:14

యూఫ్రటీసు అను మహానదియొద్ద బంధింపబడియున్న నలుగురు దూతలను వదిలిపెట్టుమని బూర పట్టుకొని యున్న ఆయారవ దూతతో చెప్పుట వింటిని.

ఆరవ దూత యూఫ్రటీస్ నదియొద్ద బంధింపబడియున్న నలుగురుదూతలను విడుదల చేస్తాడు. ఈ దూతలు పడద్రోయబడిన దూతలు – దయ్యములు .  దెయ్యాలు దేవుని అనుమతితో మాత్రమే పనిచేయగలవు,అదీ వాటికి నిర్దేశించబడిన ఖచ్చితమైన సమయం వరకు మాత్రమే. దేవుని సమయాన్ని ఏదీ మార్చలేదు.

9:15

మనుష్యులలో మూడవభాగమును సంహరింపవలెనని అదే సంవత్సరమున అదే నెలలో అదే దినమున, అదే గంటకు సిద్ధపరచబడియుండిన నలుగురు దూతలు వదిలిపెట్ట బడిరి.

పడద్రోయబడిన నలుగురు దూతలు ప్రపంచ జనాభాలో మూడవ వంతును ఆక్రమణ శక్తితో చంపేస్తారు (దానియేలు 12: 1; మత్తయి 24:21). ఇక్కడ మరణాల సంఖ్య నమ్మశఖ్యం కానంత ఉంటుంది.

9:16

గుఱ్ఱపురౌతుల సైన్యముల లెక్క యిరువది కోట్లు; వారి లెక్క యింత అని నేను వింటిని.

ఇరవై కోట్ల మంది కలిగిన సైనిక దళాలు ఘటనా స్థలానికి వస్తాయి. ఇది అధిక సాయుధ శక్తి. ఇది చరిత్రలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సైన్యం.

9:17

మరియు నాకు కలిగిన దర్శనమందు ఈలాగు చూచితిని. గుఱ్ఱములకును వాటి మీద కూర్చుండియున్నవారికిని, నిప్పువలె ఎరుపు వర్ణము, నీలవర్ణము, గంధకవర్ణముల మైమరువు లుండెను. గుఱ్ఱముల తలలు సింహపు తలలవంటివి, వాటి నోళ్లలోనుండి అగ్ని ధూమగంధకములు బయలు వెడలుచుండెను.

ఈ విస్తారమైన సైన్యాన్ని యోహాను చిహ్నాల ద్వారా వివరించాడు. 20 కోట్ల గుర్రాల యొక్క ఈ వివరణ సాధారణ గుర్రాలు కాకుండా మరొకటి. ఇది యాంత్రిక సైన్యం.

9:18

మూడు దెబ్బలచేత, అనగా వీటి నోళ్లలోనుండి బయలువెడలుచున్న అగ్ని ధూమగంధకములచేత, మనుష్యులలో మూడవభాగము చంపబడెను.

ఈ గుర్రాల నోటి నుండి వచ్చే అగ్ని, పొగ మరియు గంధకము యొక్క వర్ణన మంట-విసిరే ఆధునిక యుద్ధ ఆయుధాలను వివరిస్తుంది .

9:19

గుఱ్ఱముల బలము వాటి నోళ్లయందును వాటి తోకలయందును ఉన్నది, ఎందుకనగా వాటి తోకలు పాముల వలె ఉండి తలలు కలిగినవైనందున వాటిచేత అవి హాని చేయును.

ఆధునిక ఆయుధాలు మందుగుండు సామగ్రి హెలికాప్టర్లు వంటి వాహనాలకు ముందు మరియు వెనుక భాగంలో కలిగి ఉంటాయి .

9:20

దెబ్బలచేత చావక మిగిలిన జనులు, దయ్యములను, చూడను వినను నడువను శక్తిలేనివై, బంగారు వెండి కంచు రాయి కర్రలతో చేయబడిన తమ హస్త కృతములైన విగ్రహములను పూజింపకుండ విడిచిపెట్టునట్లు మారుమనస్సు పొందలేదు.

భవిష్యత్తులోని ప్రజలు భక్తిలో నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారు. అయినప్పటికీ, ఈ తీర్పులు తెచ్చే అన్ని విధ్వంసాలతో, చాలా మంది ప్రజలు దేవుని పట్ల ప్రతికూలంగా ఉంటారు మరియు ఆయన తీర్పు ప్రభావానికి అలవాటుపడినవారై ఉంటారు. వారు దెయ్యములను ఆరాధిస్తారు మరియు క్షుద్రంలోకి వెళతారు. వారు ఎందుకు పశ్చాత్తాపపడరో ఇది వివరిస్తుంది. వారు “బలమైన మాయ” లో ఉన్నారు.

“ నశించుచున్నవారు తాము రక్షింపబడుటకై సత్యవిషయమైన ప్రేమను అవలంబింపక పోయిరి గనుక, వారి రాక అబద్ధ విషయమైన సమస్త బలముతోను, నానావిధములైన సూచకక్రియలతోను, మహత్కార్యములతోను దుర్నీతిని పుట్టించు సమస్త మోసముతోను, నశించుచున్న వారిలో సాతాను కనుపరచు బలమును అనుసరించియుండును ఇందుచేత సత్యమును నమ్మక దుర్నీతియందు అభిలాషగల వారందరును శిక్షావిధి పొందుటకై, అబద్ధమును నమ్మునట్లు మోసముచేయు శక్తిని దేవుడు వారికి పంపుచున్నాడు”(2 థెస్సలొనీకయులు 2: 9-12).

మతం ద్వారా మోసపోయిన వ్యక్తులు “క్రియల” ఆధారితమైనవారు. రక్షణ యేసు కంటే ఎక్కువగా వారిపై ఆధారపడి ఉంటుంది అనే ఆలోచనను వారు విడచిపెట్టలేరు.

9:21

మరియు తాము చేయుచున్న నరహత్యలును మాయమంత్రములును జారచోరత్వములును చేయకుండునట్లువారు మారుమనస్సు పొందినవారు కారు

ప్రపంచ జనాభాలో మూడవవంతు చంపబడుతున్న నేపథ్యంలో కూడా ఈ ప్రజలు తమ జారత్వాన్ని, దొంగతనములను విడచిపెట్టడంలేదు. ఈ అనైతికత బహుశా మతంతో ముడిపడి ఉంటుంది .

“మాయమంత్రములు” అనే పదం గ్రీకు పదం ఫార్మాకియా నుండి వచ్చింది, దీని నుండి మనకు “ఫార్మసీ” అనే ఆంగ్ల పదం లభించింది. ఈ పదం మాదకద్రవ్యాలకు సంబంధించింది . మొదటి శతాబ్దంలో ప్రజలు క్షుద్ర పద్ధతుల కోసం మాదకద్రవ్యాలు ఉపయోగించారు. భవిష్యత్తులో అధిక సంఖ్యలో ప్రజలు మాదకద్రవ్యాల బానిసలుగా ఉంటారు. చరిత్రలో మరే సమయంలో కంటే ఎక్కువ మంది మాదకద్రవ్యాల బానిసలు ఉంటారు.

నియమము:

దెయ్యాల ప్రమేయంలో ఉన్నవారు దేవునికి స్పందించలేరు.

అన్వయము:

ఈ తీర్పు భయాన్ని కలిగించింది కాని పశ్చాత్తాపాన్ని కాదు. దెయ్యాల ఆధీనంలో ఉన్నవారు దేవునికి స్పందించలేరు. విగ్రహారాధన మరియు దెయ్యముల ఆరాధన మధ్య సన్నిహిత సంబంధం ఉంది. వింత అతీంద్రియశక్తులకు, మూఢనమ్మకాలకు లొంగిపోవడం శ్రమలకాలములో ప్రజల లక్షణంగా మారుతుంది. దేవుని నుండి గొప్ప దుర్బలత్వంలో కూడా ప్రజలు మారరు అనేది దెయ్యాల ప్రభావానికి స్పష్టమైన సూచన.

” అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబద్ధికుల వేషధారణవలన మోసపరచు ఆత్మలయందును, దయ్యముల బోధయందును లక్ష్యముంచి, విశ్వాస భ్రష్టులగుదురని ఆత్మ తేటగా చెప్పుచున్నాడు…” (1 తిమోతి 4: 1).

ప్రజలు దెయ్యాల స్వాధీనములోనికి వెళ్ళినప్పుడు, వారు ఇకపై నమ్మలేరు ఎందుకంటే వారి హృదయాలు కఠినమైనందున వారు దేవుని స్వరాన్ని వినలేరు. దేవుని మంచితనం మనలను పశ్చాత్తాపానికి దారి తీస్తుంది, కాని తరచూ అది జరగదు (రోమ ​​2: 4). దేవుడు నిన్ను తీర్పు నుండి తప్పించాడు , అయినప్పటికీ నీవు ఆయన కుమారుని నీ రక్షకుడిగా స్వీకరించవు. నీవు ఇంకా ఏమి చేశావో ఒక్కసారి ఆలోచించు, దేవుడు నీతో ఇంకా ఓపికగా ఉన్నాడు. ఆయన నిన్ను ఎందుకు తప్పించాడు?

Share