Select Page
Read Introduction to Galatians గలతీయులకు

 

మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని క్రీస్తు యేసువలన మనకు కలిగిన మన స్వాతంత్యమును వేగు చూచుటకు, రహస్యముగా తేబడి దొంగతనముగా ప్రవేశించిన కపట సహోదరులవలన జరిగినది.

 

మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని

అబద్ధ బోధకులు యెరూషలేము కౌన్సిల్లోకి చొరబడిన ఉద్దేశ౦ క్రైస్తవులను దాసులుగా మార్చడమే. క్రైస్తవులు మోషే ధర్మశాస్త్ర౦లోకి తిరిగి రావాలని వారు కోరుకున్నారు. వారు తీతుకు సున్నతి విధి౦చాలనుకున్నారు. ” మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని” అనే పదాలు ప్రజలను బానిసలుగా తీసుకురావడానికి చాలా బలమైన భావమును కలిగి ఉన్నవి.

రహస్యముగా తేబడి

యెరూషలేము కౌన్సిల్ ప్రతినిధులు కొందరు అబద్ధ బోధకులను కౌన్సిల్లోకి తీసుకువచ్చారు. వారు మోసయుక్తముగా మండలిలోకి వచ్చారు. వారు కృపకు ద్రోహులుగా వచ్చారు. గ్రీకు చరిత్రకారుడు స్ట్రాబో  నగర౦లో నమ్మకద్రోహులద్వారా రహస్య౦గా ఒక నగర౦లోకి ప్రవేశి౦చబడిన శత్రువుల కోస౦ “రహస్య౦గా తేబడి” అనే మాటను ఉపయోగి౦చాడు. అబద్ధ బోధకులు కృప యొక్క సువార్తను నిశ్శబ్దంగా నాశనం చేసే దొంగబాంబర్లు వంటివారు; వారి పద్ధతులలో రహస్యముగా ఉంటారు. ఇది జెరూసలెం కౌన్సిల్ లో పూర్తి స్థాయి వివాదాన్ని సృష్టించింది.

(క్రీస్తుయేసునందు మనకున్న మన స్వాతంత్ర్యమును గూఢచర్యము చేయుటకు దొంగతనముగా వచ్చి, )

రక్షణ విషయానికి వస్తే (యూదులు వలె) క్రైస్తవులు ధర్మశాస్త్రము నుండి విముక్తులయ్యారు. క్రీస్తునందు మన స్థానము మనకు రక్షణ ను పొందడానికి ధర్మశాస్త్రము నుండి, దాని యొక్క అన్ని అవసరాల నుండి మనకు విముక్తి నిస్తుంది. క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రమునకు పరిహారము చెల్లించెను(3:13). సిలువ పూర్తిగా పాపముల పరిహారముకై చెల్లించిన శిక్షను ఎవరూ భరించాల్సిన అవసరం లేదు. క్రైస్తవులు ధర్మశాస్త్రము నకు దాసులుగా చేయు గూడచారులను కనిపెట్టవలెను, ఎ౦దుక౦టే వారు క్రీస్తుయేసులోని మన స్వాత౦త్ర్యపు కృపను నాశన౦ చేస్తారు.

కపట సహోదరులవలన జరిగినది.

పౌలు తీతును యెరూషలేము కౌన్సిల్కు పరీక్షగా తీసుకురావడాన్ని “మరియు ఈ” అనే పదాలు సూచిస్తున్నాయి (2:3). ” కపట సహోదరులు” క్రైస్తవ కుటు౦బ౦లో “సహోదరులు” అని చెప్పుకునే నకిలీవారు. వారు తీతును సున్నతి చేయడ౦ కొరకు వారిని ఒప్పి౦చడానికి కౌన్సిల్కు వచ్చారు (2:3; అ.కా. 15:1).

సూత్రం:

రక్షణ కోసం లేదా పరిశుద్ధత కోసం క్రీస్తు మరియు మరేదో అనునది అబద్దబోధ.

అనువర్తనం:

మనం రక్షణ సంపాదించుటకు క్రియలను  చేస్తే, మనం కృపను తగ్గించినవారమౌతాము. క్రైస్తవుడవడానికి అర్థమును మన౦ అస్థిరపరచిన వారమవుతాము. 20వ శతాబ్దంలో ప్రజలు సంఘముపై ధర్మశాస్త్రవాదన రుద్దడానికి ప్రయత్నించడమునకు మనం ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇది మొదటి శతాబ్దములో జరిగింది.  “అబద్ధ సహోదరులు” అపొస్తోలిక్ సంఘములోకి వెళ్ళగలిగితే, వారు ఖచ్చిత౦గా 20వ శతాబ్దపు సంఘములోకి వెళ్ళవచ్చు.

క్రైస్తవ జీవితం నిర్వచనం ప్రకారం స్వేచ్ఛ యొక్క జీవితం (యోహాను 8:36; రోమీయులకు 7:6). క్రైస్తవ స్వేచ్ఛ లైసెన్స్ కాదు కానీ, అపరాధము నుండి మరియు అపరాధ శిక్షనుండి విముక్తి (గలతీయులు 5:13). స్వేచ్ఛ క్రైస్తవ ఆత్మను దేవునితో సహవాసానికి లేదా దేవుని ద్వారా ఆమోదించడానికి పరిస్థితులు నుండి విముక్తి చేస్తుంది. క్రీస్తు, ఆయన శిలువ  దానికి మరో దానిని జతపరచు సిద్ధాంతం ఎప్పుడు ఏ సమయంలో నైనా, అది అబద్ద బోధ. క్రీస్తు ప్లస్ క్రియలు లేదా క్రీస్తు ప్లస్ మతాచారలు అబద్ద బొధ.  

Share