Select Page
Read Introduction to Galatians గలతీయులకు

 

ఈ స్వాతంత్యము అనుగ్రహించి, క్రీస్తు మనలను స్వతంత్రులనుగా చేసియున్నాడు. కాబట్టి, మీరు స్థిరముగా నిలిచి మరల దాస్యమను కాడిక్రింద చిక్కు కొనకుడి.

 

పౌలు ఇప్పుడు కృప సూత్రం ద్వారా జీవించే ఆచరణాత్మక విజ్ఞప్తిపై దృష్టి పెట్టాడు (గలతీయులు 5: 1-6: 10). చివరి రెండు అధ్యాయాలు కృప సూత్రాన్ని పాటించమని విశ్వాసిని సవాలు చేస్తాయి.

మొదట, ధర్మశాస్త్రవాదము విశ్వాసులను బానిసలుగా చేస్తుందని ఆయన చెప్పారు (గలతీయులు 5: 1-2). మొత్తం లేఖనం క్రైస్తవేతరుల కంటే క్రైస్తవ దృక్పథం నుండి కృపను ఎక్కువగా వాదిస్తుంది. స్వతంత్ర క్రైస్తవ జీవితాన్ని వర్ణిస్తుంది. కానీ ఎలాంటి స్వేచ్ఛ కాదు. క్రైస్తవులకు యేసుక్రీస్తుతో తమ స్థితిలో స్వేచ్ఛ ఉంది. యేసు వారికి పాపం నుండి విముక్తి కలిగించే జీవితాన్ని మరియు వారి పాపానికి దేవుని క్షమాపణ పొందే బాధ్యతను వారికి ఇచ్చాడు.

ఈ స్వాతంత్యము అనుగ్రహించి, క్రీస్తు మనలను

“స్వాతంత్యము” మరియు “విడుదల” (అదే మూలం నుండి) కలయిక దేవునితో నడవడానికి మన అధికారం యొక్క పరిపూర్ణతను నొక్కి చెబుతుంది. గ్రీకు కాలం (సిద్ధాంతకర్త) మన స్వేచ్ఛ యొక్క సంపూర్ణతను సూచిస్తుంది. క్రీస్తు సిలువపై పూర్తి చేసిన పనికి మన స్వేచ్ఛకు రుణపడి ఉన్నాము. మనల్ని క్షమించి, దేవునితో హక్కుల స్థితిలో ఉంచడానికి అవసరమైన అన్ని బాధలను ఆయన పొందాడు. మన వ్యక్తిగత పాపాలకు శిక్షను అనుభవించడం ద్వారా మనం ఆ బాధను జోడించలేము. క్రీస్తు సిలువ వద్ద పాపం యొక్క శిక్ష నుండి మనలను విడిపించాడు.

స్వతంత్రులనుగా చేసియున్నాడు

“స్వేచ్ఛ” అనేది దేవునితో స్వేచ్ఛగా నడవడానికి మన అనుమతి (గలతీయులు 5:13). క్రైస్తవునికి దేవుని ప్రమాణాలను చేరుకోవడానికి ప్రయత్నించే బానిసత్వం నుండి విడుదల ఉన్నది. రోమన్ సామ్రాజ్యంలో, బానిసలు తమ స్వేచ్ఛను కొనుగోలు చేయలేరు. వారి యజమానులు వారి స్వేచ్ఛ కోసం ఆలయ ఖజానాకు చెల్లించారు. దేవుడు వారిని విడిపించాడు. వారు దేవుని సొత్తు కాబట్టి ఎవరూ వారిని మళ్ళీ బానిసలుగా చేసుకోలేరు. విముక్తి పొందిన బానిసలు వారి స్వేచ్ఛను ధృవీకరించడానికి ఒక పత్రాన్ని అందుకున్నారు. క్రైస్తవులకు క్రీస్తు సిలువ ద్వారా స్వేచ్ఛ యొక్క ధృవీకరణ ఉంది.

“స్వేచ్ఛ” అనే పదం వాక్యంలో మొదటిది, ఇది చాలా ధృడముగా ఉంది. కృప యొక్క సువార్త క్రైస్తవుడిని దేవుని ముందు కొత్త హక్కు మరియు స్థానానికి తీసుకువస్తుంది. ఈ అధ్యాయం దేవుని కృప ద్వారా క్రైస్తవ జీవితాన్ని గడపడం గురించి ఉద్ఘాటిస్తుంది.

కాబట్టి,

” కాబట్టి ”  అనుమాట 4 వ అధ్యాయానికి తిరిగి వెళుతుంది, అక్కడ పౌలు “స్వేచ్ఛా” అనే పదాన్ని స్వతంత్రురాలైన శారాకు సంబంధించి ఉపయోగించారు. క్రీస్తులో మన స్వేచ్ఛను దృష్టిలో ఉంచుకుని స్వేచ్ఛలో మన వైఖరిని తీసుకుంటాము.

మీరు స్థిరముగా నిలిచి

కృప సూత్రంపై విశ్వాసులు దృఢమైన వైఖరి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వెంట తేలుతూ ఉంటే సరిపోదు. క్రైస్తవులు వారి అవగాహన మరియు కృప యొక్క అనువర్తనంలో నిలకడగా ఉండాలి. క్రీస్తులో మన స్వేచ్ఛను నిలబెట్టడానికి శ్రద్ధ అవసరం. ఆధ్యాత్మికంగా మన కాలి మీద లేకుంటే ధర్మశాస్త్రవాదన మన క్రైస్తవ జీవితాల్లోకి తిరిగి వస్తుంది.

నియమము:

స్వేచ్ఛ యొక్క సూత్రం దేవుని సన్నిధిని ప్రాప్తి చేయడానికి మన హక్కు మరియు అనుమతి.

అన్వయము:

క్రీస్తు ఇచ్చే స్వేచ్ఛ పౌర స్వేచ్ఛ కాదు, మన పాపాలకు చెల్లించకుండా వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ. క్రీస్తు మన కొరకు ఆత్మ యొక్క స్వేచ్ఛను సంపాదించాడు. క్రీస్తు ఆ కోపాన్ని మన కోసం ఇప్పటికే తీసుకున్నందున మనం ఇకపై దేవుని కోపానికి భయపడము. ఇది అతని మానవ జీవితాన్ని ఖరీదు చేసింది.

క్రైస్తవులు తమ స్వేచ్ఛపై నిలబడాలి. వారు దేవుని దయను కలిగి ఉండాలి. వారు కృప యొక్క సూత్రంపై నిలబడకపోతే, క్రైస్తవ జీవితం ధర్మశాస్త్రవాదములోకి వస్తుంది, ఇది దేవుని అనుగ్రహాన్ని పొందటానికి ఒక స్వయం ప్రయత్నం. అందువల్ల మనకు ఇప్పటికే దేవుని అనుగ్రహం ఉందనే వాస్తవాన్ని మనం పట్టుకోవాలి. కృప యొక్క సూత్రం మన నుండి చాలా తేలికగా జారిపోతాము; దానిని వేగంగా పట్టుకోవడం అవసరం.

క్రైస్తవ స్వేచ్ఛ పాపానికి స్వేచ్ఛ లేదా స్వార్థ కోరికలు తీర్చుకొనుటకు కాదు. దైవభక్తిగల జీవితంలో జీవించడం కొరకైన స్వేచ్ఛ.

“మీరు పాపమునకు దాసులై యుంటిరి గాని యే ఉపదేశక్రమమునకు మీరు అప్పగింపబడితిరో, దానికి హృదయపూర్వకముగా లోబడినవారై, పాపమునుండి విమోచింపబడి నీతికి దాసులైతిరి; ఇందుకు దేవునికి స్తోత్రము.”(రోమా 6: 17-18).

దేవునితో సవ్యంగా ఉండటానికి స్వేచ్ఛ అందరికంటే గొప్ప స్వేచ్ఛ. మన హృదయం దేవునితో భరోసా పొందినప్పుడు, మన హృదయం దేవునితో శాశ్వతంగా జీవించడానికి స్వేచ్ఛగా ఉంటుంది. బలవంతం లేకుండా ప్రభువును సేవించడానికి మనకు స్వేచ్ఛ ఉంది. మనము ఆయనను సేవించాలనుకుంటున్నాము. మన నడకను ప్రేరేపించే చట్టబద్ధత యొక్క సరళ జాకెట్‌లో ప్రభువును సేవించటానికి ఇది బద్ద విరుద్ధం. మనము సరైనవారముగా ఉన్నము  ఎందుకంటే అది సరైనది, కొన్ని బాహ్య కారణాల వల్ల కాదు.

దేవుడు కృప ద్వారా మనలను రక్షిస్తాడు; మనము కృపవలన జీవిస్తాము మరియు మనము దేవుని కృపతో చనిపోతాము. ఒక రోజు దేవుడు క్రైస్తవులను పాపం నుండి విముక్తి చేస్తాడు.

అన్ని స్వేచ్ఛలకు ఆధారం కృప. తన కుమారుడి వ్యక్తిత్వము మరియు కర్యము ఆధారంగా దేవుడు మన కోసం చేసే సదుపాయం కృప. యేసు మనకు శాశ్వతమైన రక్షణ, క్రైస్తవ జీవితాన్ని గడపడానికి మరియు దేవుని సన్నిధిలో శాశ్వతంగా ఉండటానికి ఒక మార్గాన్ని అందించాడు. దేవుడు ఈ విషయాలను పూర్తిగా స్వయంగా అందించాడు. మనము వాటిని పొందడానికి లేదా సంపాదించడానికి ఏమీ చేయలేదు. వాటిని పొందడానికి మనము ఏమీ జోడించలేము లేదా వాటి నుండి తీసివేయడానికి ఏదైనా చేయలేము.

Share