Select Page
Read Introduction to Galatians గలతీయులకు

 

విగ్రహారాధన, అభిచారము, ద్వేషములు, కలహము, మత్సరములు, క్రోధములు, కక్షలు,

 

పౌలు ఇప్పుడు ఇతరుల పట్ల పాపాలను జాబితా చేశాడు. తప్పు సంబంధాల పాపాలు ఆదాము కుమారులు పడిపోయిన స్వభావం నుండి సహజంగా ప్రవహిస్తాయి. విశ్వాసులు కానివారు సంస్కృతి లేదా శుద్ధి చేయబడవచ్చు, కాని వారు శరీరములో ఉన్నరు. వారు ఆత్మ యొక్క ఫలాలను ఉత్పత్తి చేయలేరు (గలతీయులు 5: 22-23). వారు సహజంగా వచ్చిన వాటిని చేస్తారు. ఇది సరైనదా కాదో, మతపరమైనదా, అసంబద్ధమైనదో వారు పట్టించుకోరు. విశ్వాసులు కానివారికి జీవితం చాలా సులభం, ఎందుకంటే వారికి ఉన్నదంతా శరీరము మాత్రమే.

ప్రతి విశ్వాసికి అతను లేదా ఆమె పాపపు సామర్థ్యాన్ని ఆత్మ యొక్క శక్తి లేకుండా పనిచేయడానికి అనుమతించినట్లయితే, నశించిన వ్యక్తికి సమానమైన సామర్థ్యం ఉంటుంది. విజయం విశ్వాసికి వస్తుంది, అతని లేదా ఆమె బహిరంగ ప్రవర్తన విధానాలను మార్చడం ద్వారా కాదు, కానీ దేవుని ఆత్మ యొక్క ప్రతిఘటన శక్తి ద్వారా.

ద్వేషం,

“ద్వేషం” అనేది ఒకరి పట్ల శత్రుత్వం. ఈ పాపం మనల్ని ఒకరిని శత్రువు పాత్రలో వేయడానికి కారణమవుతుంది. ఇది శత్రుత్వం యొక్క పాపం. ఇది ప్రేమకు వ్యతిరేకం, ఎందుకంటే ప్రేమ ఇతరులలో అత్యున్నత మంచిని కోరుకుంటుంది. ఇది ప్రజల మధ్య అడ్డంకులను కలిగించదు.

దేవుని శత్రువుగా (యాకోబు 4: 4) ఉండుటకు ప్రజలకు అవకాశం ఉంది. క్రైస్తవునిగా మారడానికి ముందే వారు జీవించినట్లు జీవించాలనుకునే క్రైస్తవులు దేవుని శత్రువులు.

నియమము:

ఇతరులపై వ్యక్తిగత శత్రుత్వం కలిగి ఉండటం దేవుణ్ణి ఉల్లంఘిచుట.

అన్వయము:

మంత్రవిద్య యొక్క పాపం కంటే ద్వేషం యొక్క పాపం ఇంటికి దగ్గరగా ఉంటుంది. ద్వేషం ఎప్పుడూ దేవుని నుండి రాదు. ఇది ఎల్లప్పుడూ శరీరము నుండి వస్తుంది.

క్రైస్తవులు బాహ్యంగా తమ చుట్టూ ఉన్న ఇతరులను గౌరవించగలరు, కాని వారు ఇతర క్రైస్తవుల పట్ల వ్యక్తిగత శత్రుత్వాన్ని కొనసాగిస్తే, వారు దేవునితో సహవాసం నుండి బయటపడతారు.

ద్వేషించే వ్యక్తులు అల్పమైన వ్యక్తులు. ప్రతికూల వైఖరితో ప్రతిస్పందించడం ద్వారా వాటిని నియంత్రించడానికి వారు ఇతరులను అనుమతిస్తారు. ద్వేషపూరిత వైఖరిని పెంపొందించుకోవడానికి తమను తాము అనుమతించే వ్యక్తులు తమను తాము శాశ్వత కష్టాలకు అంకితం చేస్తారు. జీవితం చాలా చిన్నది మరియు ద్వేషం యొక్క చిన్న ప్రపంచంలో చిక్కుకోవటానికి సమస్యలు చాలా గొప్పవి. రాజు యొక్క గుర్రాలన్నీ మరియు రాజు మనుష్యులందరూ అలాంటి వారిని దేవుని ఆత్మకు లొంగకపోతే తప్ప వారిని తిరిగి కలపలేరు. అలాంటి వ్యక్తులు తమను తాము శాశ్వత దుఖానికి అంకితం చేస్తారు, ఎందుకంటే ద్వేషం అసమర్థమైన పాపం, అది సాధించడానికి నిర్దేశించిన దాన్ని సాధించలేము.

” పగ కలహమును రేపును

ప్రేమ దోషములన్నిటిని కప్పును”(సామెతలు 10:12).

“అంతరంగమున పగ ఉంచుకొనువాడు అబద్ధికుడు

కొండెము ప్రచురము చేయువాడు బుద్ధిహీనుడు.”(సామెతలు 10:18)

“ఎందుకనగా మనము కూడమునుపు అవివేకులమును అవిధేయులమును మోసపోయిన వారమును నానావిధములైన దురాశలకును భోగములకును దాసులమునైయుండి, దుష్టత్వమునందును అసూయయందును కాలముగడుపుచు, అసహ్యులమై యొకని నొకడు ద్వేషించుచు ఉంటిమి గాని ” (తీతు 3: 3).

“తన సహోదరుని ద్వేషించువాడు చీకటిలో ఉండి, చీకటిలో నడుచుచున్నాడు; చీకటి అతని కన్నులకు గ్రుడ్డితనము కలుగజేసెను గనుక తానెక్కడికి పోవు చున్నాడో అతనికి తెలియదు.” (1 యోహాను 2:11).

” తన సహోదరుని ద్వేషించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకునియందును నిత్యజీవముండదని మీరెరుగుదురు.” (1 యోహాను 3:15).

“ఎవడైనను–నేను దేవుని ప్రేమించుచున్నానని చెప్పి, తన సహోదరుని ద్వేషించినయెడల అతడు అబద్ధికుడగును; తాను చూచిన తన సహోదరుని ప్రేమింపని వాడు తాను చూడని దేవుని ప్రేమింపలేడు” (1 యోహాను 4:20).

ఇతరుల పట్ల శత్రుత్వంతో తిరుగుతున్న క్రైస్తవులు ఆత్మలో నడవరు. వారు ఇతర క్రైస్తవుల నుండి గౌరవం పొందవచ్చు, కాని వారికి దేవుని గౌరవం లేదు.

Share