Select Page
Read Introduction to Galatians గలతీయులకు

 

భేదములు, విమతములు, అసూయలు, మత్తతలు, అల్లరితోకూడిన ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటినిగూర్చి నేనుమునుపు చెప్పిన ప్రకారము ఇట్టి వాటిని చేయువారు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనరని మీతో స్పష్టముగా చెప్పుచున్నాను.

 

ఇట్టి వాటిని చేయువారు

“అభ్యాసం” అనే పదంలోని మూడు ఆలోచనలు రోజూ 19-20 వచనములలోని  పాపాలకు పాల్పడే వ్యక్తులు శరీరానికి చెందిన క్రైస్తవులు అని చూపిస్తుంది. మొదట, “అభ్యాసం” అనే పదాన్ని గమనించడం చాలా ముఖ్యం. 20 మరియు 21 వ వచనాల పాపాలను “చేయటం” ఒక విషయం మరియు వాటిని “ఆచరించడం” మరొక విషయం. మరొక గ్రీకు పదం (పోయివ్) ఒక చర్యను స్వయంగా సూచిస్తుంది, అయితే ఈ వచనములోని “అభ్యాసం” అనే పదం దీర్ఘకాలిక అలవాటును సూచిస్తుంది. ఒక పదం అంటే ఏదైనా సాధించడం లేదా చేయడం మరియు మరొకటి సాధనకు దారితీసే ప్రక్రియతో వ్యవహరిస్తుంది (యోహాను 3: 20,21; రోమా ​​2: 3).

రెండవది, “అభ్యాసం” అనే పదం యొక్క ఆలోచన ఎల్లప్పుడూ ఈ పదం యొక్క క్రొత్త నిబంధన ఉపయోగం కాదు, కానీ దాని యొక్క ప్రధాన ఉపయోగం. ఒక వ్యక్తి నిజంగా ఎవరు – శరీరానికి సంబంధించిన విశ్వాసి అని వర్ణించే అనియంత్రిత అభ్యాసం. ఈ పాపముల జాబితా ఆత్మతో నిండిన విశ్వాసిని జీవన విధానంగా వర్ణించదు.

మూడవది, “అభ్యాసం” యొక్క కాలం మన్నికైనది. ప్రవర్తనా విధానంగా 20 మరియు 21 వ వచనాలలో పాపాల జాబితాను అలవాటుగా మరియు పదేపదే పాటిస్తున్న వారు వెయ్యేళ్ళ రాజ్యంలో బహుమతులు పొందలేరు. ఆత్మతో నిండిన క్రీస్తు ఆత్మ యొక్క ఫలాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాడు (5: 22-23) మరియు ఆ ఫలానికి దేవుడు అతనికి ప్రతిఫలం ఇస్తాడు.

నియమము:

శరీరానికి సంబంధులైన క్రైస్తవులను వారి కొనసాగుతున్న స్వభావము ద్వారా మనం గుర్తించగలము; వారు ఎవరో అనే ఊహాజనిత సాక్ష్యం వారి క్రియలు తెలియజేస్తాయి.

అన్వయము:

విశ్వాసి మరియు అవిశ్వాసి మధ్య తేడాను గుర్తించలేని సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంలో, విశ్వాసి శరీరసంబంధ క్రైస్తవుడు, అతని పాప సామర్థ్యం ద్వారా నియంత్రించబడుతుంది. తనను తాను పరిశుద్ధాత్మ చేత నియంత్రించటానికి అనుమతించలేదు. క్రైస్తవులు శరీరము యొక్క పాపాలను “ఆచరించవచ్చు” (5: 19-21).

“… నేను మరల వచ్చినప్పుడు నా దేవుడు మీ మధ్య నన్ను చిన్నబుచ్చునేమో అనియు,మునుపు పాపముచేసి తాము జరిగించిన అపవిత్రత జారత్వము పోకిరి చేష్టల నిమిత్తము మారుమనస్సు పొందని అనేకులనుగూర్చి దుఃఖపడవలసి వచ్చునేమో అనియు భయపడుచున్నాను” (2 కొరింథీయులు 12:21 ).

నశించిన గుంపు స్వర్గంలో సంతోషంగా ఉండదు. క్రీస్తు లేనివారు ఆయనను ఆరాధించడం మరియు ఆయన స్తుతులు పాడటం మీరు ఊహించగలరా? సిద్ధపడిన ప్రజలకు స్వర్గం సిద్ధమైన ప్రదేశం. తమ పాపాలను క్షమించటానికి క్రీస్తు మరణాన్ని స్వీకరించడం ద్వారా దేవుని కుటుంబంలో జన్మించిన వారు సిద్ధమైన వ్యక్తులు. యేసు తనను విశ్వసించేవారి హృదయాలలో నరకాన్ని తీసుకుంటాడు, అలాగే వారిని నరకం నుండి తప్పిస్తాడు.

“‘ ప్రభువా, ప్రభువా ’అని నాతో చెప్పే ప్రతి ఒక్కరూ పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించరు, కానీ పరలోకంలో నా తండ్రి చిత్తాన్ని చేసేవాడు” (మత్తయి 7:21).

“… ఇట్టి కార్యములను అభ్య సించువారు మరణమునకు తగినవారు అను దేవుని న్యాయ విధిని వారు బాగుగ ఎరిగియుండియు, వాటిని చేయుచున్నారు. ఇది మాత్రమే గాక వాటిని అభ్యసించు వారితో సంతోషముగా సమ్మతించుచున్నారు.” (రోమా ​​1:32).

“అట్టి కార్యములు చేయువారిమీద దేవుని తీర్పు సత్యమును అనుసరించినదే అని యెరుగుదుము” (రోమా 2: 2).

శరీర సంబంధ క్రైస్తవులు పరలోకము పట్ల వారి వైఖరిలో గొప్ప సిద్దపాటును కలిగి ఉండాలి.

Share