Select Page
Read Introduction to Galatians గలతీయులకు

 

కాబట్టి మనకు సమయము దొరకినకొలది అందరియెడలను, విశేషముగా విశ్వాసగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలుచేయుదము.

 

అందరియెడలను,

“అందరియెడలను” అనే పదానికి ముఖాముఖి అని అర్ధం. ఆత్మతో నిండిన విశ్వాసులు ప్రజలతో ముఖాముఖిగా వ్యవహరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. వారు ఇతరులతో సత్సంబంధంతో వ్యవహరిస్తారు.

ఆత్మతో నిండిన విశ్వాసులు తమ మంచిని క్రైస్తవులకు మాత్రమే పరిమితం చేయరు; వారు క్రైస్తవులు లేదా క్రైస్తవేతరులు అయినా “అందరికీ” మంచి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు.

” మనుష్యులు మీ సత్క్రియలను చూచి పరలోకమందున్న మీ తండ్రిని మహిమపరచునట్లు వారియెదుట మీ వెలుగు ప్రకాశింప నియ్యుడి. “ (మత్తయి 5:16).

విశేషముగా విశ్వాసగృహమునకు చేరినవారియెడలను

“గృహము” అనే పదం ఒక ఇంటికి చెందినదని సూచిస్తుంది. విశ్వాసం యొక్క ఇల్లు విమోచన పొందిన, దేవుని పిల్లలు, దేవుని కుటుంబం.

” మనము సహోదరులను ప్రేమించుచున్నాము గనుక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియున్నామని యెరుగుదుము. ప్రేమ లేని వాడు మరణమందు నిలిచియున్నాడు.౹ 15తన సహోదరుని ద్వేషించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకునియందును నిత్యజీవముండదని మీరెరుగుదురు.”(1 యోహాను 3:14).

“ఎవడైనను–నేను దేవుని ప్రేమించుచున్నానని చెప్పి, తన సహోదరుని ద్వేషించినయెడల అతడు అబద్ధికుడగును; తాను చూచిన తన సహోదరుని ప్రేమింపని వాడు తాను చూడని దేవుని ప్రేమింపలేడు దేవుని ప్రేమించువాడు తన సహోదరుని కూడ ప్రేమింపవలెనను ఆజ్ఞను మనమాయనవలన పొందియున్నాము.”(1 యోహాను 4: 20-21).

గ్రీకులో “విశ్వాసం” అనే పదానికి ముందు ఖచ్చితమైన వ్యాసం “విశ్వాసానికి చెందినవారిని” నొక్కి చెబుతుంది. పౌలు ఇక్కడ రక్షింపబడిన మరియు పోగొట్టుకున్న వారి మధ్య వివక్ష చూపుతాడు. దేవుడు ప్రత్యేక చికిత్స కోసం రక్షణ పొందిన వారిని ఎన్నుకుంటాడు. ఒక ఎవాంజెలికల్ క్రిస్టియన్ అనేది టెలివిజన్‌లో చాలా మందికి ఒక మురికి పదం, అయితే వారు దేవుని ప్రజలు. ఎంపిక ఉంటే, దేవుని ప్రజలు దేవుని ప్రజలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.

” మీరు చేసిన కార్యమును, మీరు పరిశుద్ధులకు ఉపచారముచేసి యింకను ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబట్టి చూపిన ప్రేమను మరచుటకు, దేవుడు అన్యా యస్థుడు కాడు. ” (హెబ్రీయులు 6:10).

నియమము:

దేవుని ప్రజలు క్రీస్తు కొరకు కలిసి ఉండాలి.

అన్వయము:

దాతృత్వం మంచి విషయం కాని మంచి ఏదో ఉంది-దేవుని కుటుంబముకు చేయుట మరి మంచిది. అన్యజనుల దాతృత్వానికి మరియు క్రైస్తవ పనికి మధ్య చాలా తేడా ఉంది. చాలా మంది అన్యమత పరోపకారులు క్రైస్తవ పనికి ఒక్క పైసా కూడా ఇవ్వరు.

దేవుని పని దేవుని పనికి మద్దతు ఇవ్వాలి. దేవుని పనికి లౌకిక పనిపై ముందస్తు దావా ఉంది. దేవుని పరిచర్యలు చాలా పేదరికములో ఉన్నాయి. ఇది అవమానం. దీనికి కారణం దేవుని ప్రజలు ఈ ప్రపంచంలోని గొప్ప లౌకిక పునాదులకు మద్దతు ఇస్తారు మరియు దేవుని పరిచర్యలను నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. బేబీ బూమ్ తరం విషయంలో ఇది ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది.

బేబీ బూమర్లు మునుపటి తరాల మాదిరిగానే ఇస్తాయి, కాని ఈ నిష్పత్తి లౌకిక సంస్థల వైపు ఎక్కువగా ఉంటుంది. వారు శాశ్వతమైన, స్వర్గం మరియు నరకం యొక్క భావాన్ని కోల్పోయారు. వారు శాశ్వతమైన సమస్యల కంటే తాత్కాలిక మౌడ్లిన్ అవసరాలకు ప్రతిస్పందిస్తారు. వారు దేవుని కుటుంబం గురించి లేదా ప్రజలను దేవుని కుటుంబంలోకి తీసుకురావడం గురించి తక్కువ పట్టించుకోలేదు. చుట్టుపక్కల వారిని ఆకట్టుకోవాలనుకుంటున్నారు.

“కాబట్టి మీరిక మీదట పరజనులును పరదేశులునై యుండక, పరిశుద్ధులతో ఏక పట్టణస్థులును దేవుని యింటివారునై యున్నారు. …” (ఎఫెసీయులు 2:19).

దేవుని ప్రజలు క్రీస్తు కొరకు కలిసి ఉండాలి.

Share