Select Page
Read Introduction to Galatians గలతీయులకు

 

శరీరవిషయమందు చక్కగా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము క్రీస్తుయొక్క సిలువవిషయమై హింసపొందకుండుటకు మాత్రమే సున్నతిపొందవలెనని మిమ్మును బలవంతము చేయుచున్నారు

 

దయను ద్వేషించే తన విరోధులను పౌలు ఇప్పుడు వివరించాడు (6: 12-13). రక్షణకు, పవిత్రతకు సున్నతి అవసరమని ఈ ప్రజలు విశ్వసించారు. సిలువ ప్లస్ ఏమీ లేదు అనునది ఎప్పుడూ మతాన్ని అభ్యంతరపరుస్తుంది.

శరీరవిషయమందు చక్కగా అగపడగోరువారెవరో,

“చక్కగా అగపడగోరువారెవరో” అనే పదాలు మంచి మరియు ముఖం అనే రెండు పదాల నుండి వచ్చాయి. కొంతమంది గలతీయులు తమ స్వయం ధర్మం స్వయం ప్రయత్నం ద్వారా చూపించాలనుకున్నారు. మంచి ముద్ర వేయడానికి మంచి ముఖం ధరించాలని వారు కోరుకున్నారు. సమగ్రత కంటే స్వరూపం వారికి చాలా ముఖ్యమైనది. నేడు చాలా మంది మతాన్ని ధర్మం యొక్క బాహ్య రూపంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. వారు బాహ్య మత ఆచారంలో గర్విస్తారు. అహంకార ప్రేరేపిత ధర్మశాస్త్రవాద జుడైజర్స్.

“ఇప్పుడు నేను మనుష్యుల దయను సంపాదించు కొన జూచుచున్నానా దేవుని దయను సంపాదించుకొన జూచుచున్నానా? నేను మనుష్యులను సంతోషపెట్టగోరు చున్నానా? నేనిప్పటికిని మనుష్యులను సంతోషపెట్టువాడనైతే క్రీస్తుదాసుడను కాకయేపోవుదును.”(గలతీయులు 1:10).

వారు తాము క్రీస్తుయొక్క సిలువవిషయమై హింసపొందకుండుటకు మాత్రమే

ధర్మశాస్త్రవాదులు గర్వించడమే కాక వారు పిరికివారు కూడా. ధర్మశాస్త్రవాదులు మలినమైన దయను కోరుకోలేదు ఎందుకంటే వారికి స్వార్థపూరిత ఆసక్తి ఉంది-వారు హింసకు భయపడ్డారు. వారు క్రీస్తు కొరకు ఎటువంటి ఇబ్బందులను కోరుకోలేదు. వారు హింసను ఎదుర్కోవడం కంటే వారి సిద్ధాంతాన్ని పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మార్చుకుంటారు. కృపను విశ్వసించేవారిని అణచివేయడానికి ఒక కార్యక్రమాన్ని క్రమపద్ధతిలో నిర్వహించిన వారు ఇప్పటికే ఉన్నారు.

“అవును సహోదరులారా, మీరు యూదయలో క్రీస్తు యేసునందున్న దేవుని సంఘములను పోలి నడుచుకొనిన వారైతిరి. వారు యూదులవలన అనుభవించినట్టి శ్రమలే మీరును మీ సొంతదేశస్థులవలన అనుభవించితిరి. 6ఆ యూదులు తమ పాపములను ఎల్లప్పుడు సంపూర్తి చేయుటకై ప్రభువైన యేసును ప్రవక్తలను చంపి మమ్మును హింసించి, అన్యజనులు రక్షణపొందుటకై వారితో మేము మాటలాడకుండ మమ్మును ఆటంకపరచుచు, దేవునికి ఇష్టులు కానివారును మనుష్యులకందరికి విరోధులునై యున్నారు; దేవుని ఉగ్రత తుదముట్ట వారిమీదికి వచ్చెను.”(1 థెస్సలొనీకయులు 2: 14-16).

“ఆ కాలమందు యెరూషలేములోని సంఘమునకు గొప్ప హింస కలిగినందున, అపొస్తలులు తప్ప అందరు యూదయ సమరయ దేశములయందు చెదరిపోయిరి.”(అపొస్తలుల కార్యములు 8: 1).

ధర్మశాస్త్రవాదము మరియు పిరికితనం మధ్య పరస్పర సంబంధం ఉంది. ధర్మశాస్త్రవాదులు మిగతా వాటికన్నా భద్రతను కోరుకుంటారు.

సిలువ ఎల్లప్పుడూ ధర్మశాస్త్రవాదము మరియు మతానికి అవమానంగా ఉంటుంది. మన అహంకారాన్ని మింగడానికి మరియు మోక్షానికి సిలువ పాదాల వద్ద పడవలసి ఉన్నందున సిలువ ప్రజలను కించపరుస్తుంది. అది స్వయం ప్రయత్నం మరియు స్వీయ ధర్మానికి వ్యతిరేకం. దయ యొక్క ఆలోచనను ప్రజలు ఎంతగానో ద్వేషిస్తారు, వారు తమను తాము దయకు గురిచేసే వారిని హింసించేవారు. మన మోక్ష మొత్తం వ్యవస్థ క్రీస్తు సిలువపై మాత్రమే ఉంది.

“యూదులు సూచకక్రియలు చేయుమని అడుగుచున్నారు, గ్రీసుదేశస్థులు జ్ఞానము వెదకుచున్నారు.౹ 23అయితే మేము సిలువవేయబడిన క్రీస్తును ప్రకటించుచున్నాము.౹ 24ఆయన యూదులకు ఆటంకముగాను అన్యజనులకు వెఱ్ఱితనముగాను ఉన్నాడు; గాని యూదులకేమి, గ్రీసుదేశస్థులకేమి, పిలువబడినవారికే క్రీస్తు దేవుని శక్తియును దేవుని జ్ఞానమునై యున్నాడు.౹ 25దేవుని వెఱ్ఱితనము మనుష్యజ్ఞానముకంటె జ్ఞానముగలది, దేవుని బలహీనత మనుష్యుల బలముకంటె బలమైనది.ద ”(1 కొరింథీయులు 1: 22-25).

సున్నతిపొందవలెనని మిమ్మును బలవంతము చేయుచున్నారు

జులాటైజర్లు గలతీయులను సున్నతి చేసుకోవాలని “బలవంతం” చేయాలని కోరుకున్నారు, ఎందుకంటే ఇది వారి చట్టపరమైన ప్రమాణాల ప్రకారం అవసరం. దీనిపై గలతీయులను బలవంతం చేయాలని వారు కోరుకున్నారు. చట్టబద్ధత అనేది బాహ్య శక్తి యొక్క మతం, లోపలి బలవంతం కాదు (2:14).

నియమము:

ధర్మశాస్త్రవదము అనేది మతపరమైన అహంకారంపై దృష్టి సారించినందున ప్రదర్శన ఆధారితమైనది.

అన్వయము:

ప్రదర్శనపై ఆధారపడిన భక్తి అహంకారం మీద పనిచేస్తుంది. మతం ఎప్పుడూ మనల్ని ఆకట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. దేవుని దయను స్వీకరించడానికి అహంకారం అతిపెద్ద పొరపాటు. మోక్షానికి యేసు అన్ని పనులు చేశాడనేది మన అహంకారానికి విఘాతం.

“సహోదరులారా, సున్నతి పొందవలెనని నే నింకను ప్రకటించుచున్నయెడల ఇప్పటికిని హింసింపబడనేల? ఆ పక్షమున సిలువవిషయమైన అభ్యంతరము తీసివేయబడునుగదా?”(గలతీయులు 5:11).

సిలువ యొక్క నేరం ఏమిటంటే అది రక్షణకు మనము అవసరం లేదు. సిలువ మనకు అవసరమైన ప్రతిదాన్ని అందిస్తుంది. సిలువపై స్వర్గం కోసం మనల్ని సిద్ధం చేసే పనిని యేసు పూర్తి చేశాడు. అది మత ప్రజలను కించపరుస్తుంది. ఇది మతపరమైన అహంకారాన్ని కించపరుస్తుంది.

అహంకారం మరియు పిరికితనం కలయిక ప్రమాదకరమైన మిశ్రమం. ఈ ఘోరమైన మిశ్రమం ప్రతిసారీ కృపపై దాడి చేస్తుంది. ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ సిలువకు ఏదైనా జోడించాలనుకుంటున్నారు. మనిషి యొక్క వ్యవస్థ ఎల్లప్పుడూ క్రాస్ ప్లస్ పని లేదా క్రాస్ ప్లస్ బాప్టిజం లేదా క్రాస్ ప్లస్ ఏదో. దేవుని వ్యవస్థ క్రీస్తు మరియు ఏమీ లేదు. స్వర్గం కోసం మన సంసిద్ధత బాప్టిజం లేదా పనులపై ఆధారపడి ఉండదు, కానీ కేవలం సిలువపై మాత్రమే.

“ప్రగల్భాలు మనిషిని కొలుస్తాయి.” ఆ కోట్ మనిషి స్వభావంపై అంతర్దృష్టిని చూపిస్తుంది. తమ విజయాల గురించి గొప్పగా చెప్పుకునే వారు క్రీస్తు సాధించిన విజయాలను నిరాకరిస్తారు. వారి క్రైస్తవ్యము తప్పనిసరిగా బాహ్య ప్రదర్శన. వారు నిరూపించడానికి ఏదో ఉంది కాని దేవునికి కాదు.

Share