Select Page
Read Introduction to Galatians గలతీయులకు

 

ఒకని భారముల నొకడు భరించి, యీలాగు క్రీస్తు నియమమును పూర్తిగా నెరవేర్చుడి.

 

ఈ వచనము ఒకటవ వచనము యొక్క పొడిగింపు. పడిపోయిన విశ్వాసుల పట్ల క్రైస్తవుల రెండవ బాధ్యత వారు పునరుద్ధరించబడిన తర్వాత వారి సమస్యలలో వారికి సహాయం చేయడమే అని ఈ వచనము చూపిస్తుంది. వారిని సహవాసముకు పునరుద్ధరించడం, తరువాత వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయడం సరిపోదు.

ఒకని భారముల నొకడు భరించి,

ఆధ్యాత్మిక క్రైస్తవులు ఇతరుల భారీ “భారాలను” భరిస్తారు ఎందుకంటే భారాన్ని మోయడం ప్రేమ చర్య. మన భారాన్ని దేవునిపై వేయగలిగినప్పటికీ (కీర్తన 5:22; 1 పేతురు 5: 7), తోటి విశ్వాసులపై కూడా వాటిని వేయగలగాలి.

ఇక్కడ భారం అనే పదం ఎవరైనా సొంతంగా నిర్వహించలేనిదాన్ని సూచిస్తుంది; ఇది మన ఆధ్యాత్మిక మూలధనంపై తీవ్ర ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది. ఈ పదానికి బరువు అని అర్థం. ఇది మనపై ఒత్తిడి తెచ్చే భారం, భారీ భారం. పడిపోయిన క్రైస్తవులకు ఆధ్యాత్మిక క్రైస్తవుల సహాయం కావాలి. పాపం అణచివేత కావచ్చు.

“ఒకరికొకరు” అనే పదాలకు అదే రకమైన మరొకటి అని అర్థం. క్రైస్తవుల భారాలను మనం భరించాలి. క్రైస్తవుల భారాలను మనం అదే విధంగా అవిశ్వాసుల భారాలను భరించలేము. జీవితంపై బైబిల్ దృక్పథాన్ని పెంపొందించడానికి ఇతర క్రైస్తవులకు సహాయం చేయడం ద్వారా మనం వారిని ఆశీర్వదించవచ్చు. ఇది సెంటిమెంట్ ప్రేమ కాదు నిజమైన ప్రేమ. దేవుని వాగ్దానాలు అవసరమైన వారికి మనము చెప్పవలసినది ఉంది.

నియమము:

క్రైస్తవులు ఇతర క్రైస్తవుల భారమును భరించే వారుగా ఉండాలి.

అన్వయము:

పడిపోయిన విశ్వాసులను దేవుడు సహవాసానికి పునరుద్ధరించిన తరువాత, తరచుగా సాతాను వారిపై దాడి చేస్తాడు ఎందుకంటే వారు వారి పాపానికి గురవుతారు. ఈ కారణంగానే ఆధ్యాత్మిక క్రైస్తవులు తమ సమస్యల ద్వారా వారిని నడపడం అత్యవసరం. దురదృష్టవశాత్తు, అహంకారం కొంతమంది తమ భారాన్ని భరించడానికి మరియు వారి సమస్యల ద్వారా నడవడానికి ఇతరులను అనుమతించకుండా చేస్తుంది.

మనలో చాలామందికి ఇతర క్రైస్తవులు మోయు బరువు తెలియదు. క్రైస్తవులు ఇతర క్రైస్తవుల భారానికి లోనైనప్పుడు, బరువును మోయడం చాలా సులభం. మనము మన భుజాన్ని అందిస్తే, అది లోడ్‌ను తేలికగా చేస్తుంది.

ఒక వ్యక్తికి ఎత్తడానికి కొన్ని లోడ్లు చాలా భారముగ ఉంటుంది. “మీ వెన్ను నాకు ఇవ్వండి, అవునా? నేను ఈ భారాన్ని స్వయంగా మోయలేను. నా మనసు వికలమైంది. దీన్ని ఒంటరిగా భరించేంత బలంగా నేను లేను. నేను మన ఇద్దరి మధ్య అనుకుంటున్నాను, మనము దీన్ని చేయగలం. ”

మనలో కొందరు మన స్వంత సమస్యలతో చాలా బిజీగా ఉన్నాము, ఇతరులకు సమయం కేటాయించము. మనము ఎక్కువ గంటలు పని చేస్తాము. మనకు మన స్వంత ఆసక్తులు ఉన్నాయి. మన కుటుంబాల అవసరాలను తీర్చాలి. మనకు ఒకరికొకరు సమయం లేదు. మనము చాలా బిజీగా ఉన్న సమయాల్లో జీవిస్తున్నాము, మన లక్ష్యాలు ప్రజల పట్ల మన సంరక్షణకు దారితీస్తాయి. మనకు ఇప్పుడు ఒకరికొకరుకు సమయం లేదు.

క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రం ఇతర క్రైస్తవులను ప్రేమించమని మనల్ని బలవంతం చేస్తుంది. వారు మనోహరంగా లేనప్పుడు కూడా మనం వారిని ప్రేమించాలి. మీరు వాదించవచ్చు, “అయితే అతను నా గురించి ఏమి చెప్పాడో మీకు తెలియదు. అతను నా గురించి తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి చేశాడు. ” నేను చెప్తున్నాను, అతనిని క్షమించి మరచిపోండి. అతనికి సహాయం చేయండి. అతను మీ గురించి ఏమి చెప్పాడు అనేది సమస్య కాదు. సమస్య అతని అవసరం. ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఆయన చేసిన అబద్ధాన్ని సహించండి (కొలొస్సయులు 3: 12,13). ప్రేమతో అతనితో నిలబడండి. దయతో, మీ అహంకారాన్ని మింగండి. ఇతర వ్యక్తులు మీతో సహజీవనం చేస్తారు, లేదా? మీరు కూడా అంత పరిపూర్ణులు కాదు! మీకు కొన్ని చిరాకు అలవాట్లు కూడా ఉన్నాయి. మనందరికీ మన లోపాలు ఉన్నాయి.

“సహోదరప్రేమ విషయములో ఒకనియందొకడు అనురాగముగలవారై, ఘనతవిషయములో ఒకని నొకడు గొప్పగా ఎంచుకొనుడి. …” (రోమన్లు ​​12:10).

మన శరీరంలోని కొంత భాగం దెబ్బతిన్నప్పుడు, శరీరం మొత్తం ఆ బాధతో సానుభూతి చెందుతుంది. మనము మన వేలిని సుత్తితో నలుగకొట్టుకుంటె, అది మన వేలు మాత్రమే కాదు, మొత్తం శరీరాన్ని బాధిస్తుంది. శరీరంలోని ఇతర భాగాలు బ్యాండ్-ఎయిడ్ మరియు ఔషధం పొందడానికి పరుగెత్తుతాయి. మనము క్రీస్తు శరీరంలో భాగం, మరొక విశ్వాసి బాధ అనుభవించినప్పుడు, మనం బాధపడాలి. ఇది తాదాత్మ్యం, సానుభూతి కాదు. తోటి విశ్వాసుల బాధలతో గుర్తించాలనే కోరిక ఇది. భారము కిందకు వెళ్లి సహాయం చేయండి.

“కాబట్టి మీరిప్పుడు చేయుచున్నట్టుగానే యొకనినొకడు ఆదరించి యొకనికొకడు క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయుడి.” (1 థెస్సలొనీకయులు 5:11).

చాలా మంది ప్రజలు, దాని నుండి వారు ఏమి పొందగలరో చూడటానికి సంఘముకు వస్తారు. మనము వినియోగదారుల తరంలో జీవిస్తున్నాము. సంఘముకు వెళ్ళడానికి ఇది తప్పు కారణము. మనలో ఎంతమంది ఇవ్వడానికి సంఘముకు వెళతారు? మీరు సంఘముకు వెళ్ళినప్పుడు ఇలా ప్రశ్నించుకుంటారా, “ఈ రోజు నేను ఎవరికి ఎలా సహకారం అందించగలను? ఈ రోజు ఒకరికి నన్ను ఆశీర్వదముగా ఉండాలి. నేను ఉపన్యాసం నుండి ఏదైనా తీసుకుంటే లేదా గాయక బృందమును ఆశీర్వదిస్తే, ఈ రోజు నేను ఎవరికైనా ఇవ్వబోతున్నాను. ”

“తుదకు మీరందరు ఏకమనస్కులై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు పాలుపడి, సహోదరప్రేమ గల వారును, కరుణాచిత్తులును, వినయమనస్కులునై యుండుడి.౹ 9ఆశీర్వాదమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు ప్రతికీడైనను దూషణకు ప్రతి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి.”(1 పేతురు 3: 8-9).

“సణుగుకొనకుండ ఒకనికి ఒకడు ఆతిథ్యము చేయుడి.౹ 10దేవుని నానావిధమైన కృపవిషయమై మంచి గృహ నిర్వాహకులైయుండి, ఒక్కొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది ఒకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి.”(1 పేతురు 4: 9-10).

మనలో కొందరు నిరుత్సాహపడతారు, ఇతరులకు మనము చేయవలసినది చాలా తక్కువ మిగిలి ఉంది. నిరుత్సాహపడిన క్రైస్తవులు ఇతరులను ప్రోత్సహించలేరు. మీరు నిరుత్సాహపడిన ఇద్దరు క్రైస్తవులను కలిసినప్పుడు, చూడండి! అందుకే మనం ప్రోత్సాహక నోట్ వినిపించాలి. అందరూ ఎప్పటికప్పుడు నిరుత్సాహపడతారు. మీరు నిరుత్సాహపడకుండా, ఒకరికి ప్రోత్సాహంగా ఉండబోతున్నారని దేవుని ముందు ప్రకటించండి; ఒక ఆశీర్వాదం, శపించటం కాదు; ఒక రెక్క, బరువు కాదు.

మన చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు దేశీయ సమస్యలు, ఆర్థిక సమస్యలు, పిల్లలతో సమస్యలు, ఉద్యోగులతో మరియు యజమానులతో సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. మన భారాన్ని ప్రభువుపై వేయవచ్చు కాని మనం వాటిని ఒకరిపై మరొకరు వేయాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు.

Share