Select Page
Read Introduction to Galatians గలతీయులకు

 

ఎవడైనను వట్టివాడైయుండి తాను ఎన్నికైన వాడనని యెంచుకొనినయెడల తన్నుతానే మోసపరచు కొనును.

 

కాగా

పడిపోయిన విశ్వాసిని పునరుద్ధరించడానికి ప్రయత్నించేవారికి “కాగా” మరింత అర్హతను ఇస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక క్రైస్తవులు ఇతరులను పునరుద్ధరించేటప్పుడు అదే ప్రలోభాలకు గురికాకుండా జాగ్రత్త వహించడమే కాకుండా, వారి ఆలోచనలో అహంకారం ప్రవేశించకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.

ఎవడైనను వట్టివాడైయుండి,

మనలో మనమే త్రుప్తి పడితేసరిపోదు, కాబట్టి మనం పడిపోయే క్రైస్తవులకు పైన ఉన్నామని ఎందుకు అనుకోవాలి? అహంకారం మన నిజమైన స్థలాన్ని అంచనా వేయకుండా చేస్తుంది. ఇతర క్రైస్తవులకన్నా మనల్ని మనం కోసుకునే హక్కు మనలో ఎవరికీ లేదు.

ధర్మశాస్త్రవాదులు తమ ఆధ్యాత్మిక మూలధనాన్ని నిరంతరం ఎక్కువగా అంచనా వేస్తారు. వారు తమ రుణాన్ని దేవునికి లేదా ఇతరులకు విలువ ఇవ్వరు. ఇది స్వయమును అతిగా అంచనా వేయడంలో సమస్య. ఇది స్వయం మీద దయ దృక్పథానికి బద్ద వ్యతిరేకం. ఎవరు, మనం ఎవరు అనే ఘనతను మనం తీసుకోలేము కాని మనము ఆ ఘనతను దేవునికి ఇస్తాము. దేవుని దృక్పథంలో, మన విలువ గురించి మరింత వాస్తవిక దృక్పథాన్ని పొందుతాము.

” అయితే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సిలువయందు తప్ప మరి దేనియందును అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును సిలువవేయబడి యున్నాము.” (గలతీయులు 6:14).

తాను ఎన్నికైన వాడనని యెంచుకొనినయెడల,

ఇక్కడ “యెడల” ఒక వాస్తవాన్ని ఊహిస్తుంది. కొంతమంది గలతీయులు వాస్తవానికి వారు ఏదో అని ఆలోచిస్తున్నారు. వారికి అహం సమస్య వచ్చింది. వారి చట్టబద్ధతలో, వారు “ఎంచుకొనిన” అనే పదం స్పష్టంగా సూచించినట్లుగా, వారు ఇతర వ్యక్తుల కంటే ఎక్కువ అని నిర్ధారణకు వచ్చారు.

తన్నుతానే మోసపరచు కొనును

ఇతరుల పట్ల అసహనం కలిగించే వైఖరి మనం ఆధ్యాత్మిక దివాలాకు మించినది అని అనుకుంటుంది. మనల్ని మనం పరిశీలించుకోవడం ద్వారా దీనికి వ్యతిరేకంగా మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవచ్చు (గలతీయులు 6: 4). మనమందరం పాపానికి గురవుతాము. మనం పాపం లేకుండా ఉన్నామని అనుకుంటే, మనల్ని మనం మోసం చేసుకుంటాం. ఇది మనలను పాపానికి గురిచేయడం ద్వారా పాపం పట్ల చాలా హాని కలిగించే స్థితిలో ఉంచుతుంది. అలాంటి వ్యక్తికి ఒక రోజు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది.

“మోసం” అనే పదం ఒకరి మనస్సును తప్పుదారి పట్టించడం. ఇది రెండు పదాల నుండి వచ్చింది: మనస్సు మరియు మోసం. అలాంటి వ్యక్తులు తమ గురించి చాలా ఆత్మాశ్రయంతో ఉంటారు, ఎందుకంటే వారు తమ మనస్సును మోసం చేయవచ్చు. మన అహంకారంతో మనం దారితప్పాము. అహంకారం అనేది ఇంగితజ్ఞానానికి వ్యతిరేకంగా చేసిన పాపం. మన స్వయం భరోసాలో మనం నిలబడగలమని అనుకోవడం మూర్ఖత్వం. అందువల్ల మన హృదయాన్ని నిజంగా ఎంత భ్రష్టుపట్టిందో చూడగలిగేలా మనం స్వయంగా జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకోవడం అత్యవసరం. పాపం యొక్క హేతుబద్ధీకరణ ఎల్లప్పుడూ మనల్ని మరింత ఆత్మ వంచనకు దారితీస్తుంది.

“మీరు వినువారు మాత్రమైయుండి మిమ్మును మీరు మోసపుచ్చుకొనకుండ, వాక్యప్రకారము ప్రవర్తించువారునై యుండుడి.” (యాకోబు 1:22).

గొప్పగా చెప్పుకోవటానికి గ్రేస్ ఏదైనా ఆధారాన్ని నిర్మూలిస్తుంది, ఎందుకంటే దేవుని దయ మనకు ప్రతిదీ అందిస్తుంది. మనం దేవునిని ఎలా కొలుస్తామో దానిపై చట్టబద్ధత విలువ ఇస్తుంది. దేవుడు మనకోసం చేసినదానికంటే మనం చేసే పనులకు ఇది ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. స్వీయ ధర్మం ఎప్పుడూ అహంకారమే. 

” తమ్మును తామే మెచ్చుకొను కొందరితో జతపరచుకొనుట కైనను వారితో సరిచూచుకొనుటకైనను మేము తెగింప జాలము గాని, వారు తమలోనే యొకరిని బట్టి యొకరు ఎన్నికచేసికొని యొకరితోనొకరు సరిచూచుకొను చున్నందున, గ్రహింపులేక యున్నారు.”. (2 కొరింథీయులు 10:12)

దయగల విశ్వాసులు పడిపోయిన క్రైస్తవులను ఖండించరు ఎందుకంటే పాపానికి వారి స్వంత దుర్బలత్వం వారికి బాగా తెలుసు. వారు దానిని ఎదుర్కోవటానికి దేవుని దయపై ఆధారపడాలని వారు గ్రహించారు. మనము పతనానికి మించినవారము కాదు. మనల్ని ఇతరులతో పోల్చడం మరియు వారు చేసేది మనం చేయలేమని అనుకోవడం ఘోరమైన లోపం.

“ఎందుకనగా నీకు ఆధిక్యము కలుగ జేయువాడెవడు? నీకు కలిగిన వాటిలో పరునివలన నీవు పొందనిది ఏది? పొందియుండియు పొందనట్టు నీవు అతిశయింపనేల?” (1 కొరింథీయులు 4: 7)

నియమము:

మన స్వయం సమృద్ధిలో పడిపోయిన విశ్వాసుల నుండి దూరంగా నిలబడటం మూర్ఖత్వం.

అన్వయము:

ఇతర వ్యక్తుల భారాలను భరించకుండా ఉంచే ఒక విషయం అహంకారం. మనము మన స్వంత సమృద్ధి గురించి అద్భుతమైన ఆలోచనలను పొందుతాము. మనం ఇతరుల పాపానికి అతీతంగా ఉన్నామని అనుకుంటాం. ఇది మనము వైఫల్యానికి పైన ఉన్న అహంకార వైఖరి.

మనలో కొంతమంది మన గురించి అతిశయోక్తి అంచనాలను కలిగి ఉన్నారు. మన గురించి ఆ అభిప్రాయాన్ని మరెవరూ కలిగి ఉన్నట్లు లేదు. మనమే తప్ప మరెవరినీ మోసం చేయము. స్వీయ-అహంకారం ఇతరుల పట్ల మన సంరక్షణను మందగిస్తుంది.

” వేషధారీ, మొదట నీ కంటిలో నున్న దూలమును తీసివేసికొనుము, అప్పుడు నీ సహోదరుని కంటిలోనున్న నలుసును తీసివేయుటకు నీకు తేటగా కనబడును.”(మత్తయి 7: 5).

కొంతమంది క్రైస్తవులు మోసపోయారు, వారు పడిపోలేరని వారు భావిస్తారు. వారు చేసేవారి వైపు ముక్కును చూస్తారు. వారు తమకన్నా తక్కువ ఆధ్యాత్మికంగా ఇతరులను తక్కువగా చూస్తారు. ఈ వైఖరి తోటి క్రైస్తవుల నుండి ఏదైనా అవసరం లేదా ఇతరులకు సహాయం చేయాలనే కోరికను చూపించదు. ఇది బలహీనమైన స్వీయ సంతృప్తి.

” అయినను నేనేమైయున్నానో అది దేవుని కృపవలననే అయి యున్నాను. మరియు నాకు అనుగ్రహింపబడిన ఆయన కృప నిష్ఫలము కాలేదు గాని, వారందరికంటె నేనెక్కు వగా ప్రయాసపడితిని. ప్రయాసపడినది నేను కాను, నాకు తోడైయున్న దేవుని కృపయే. ”(1 కొరింథీయులు 15:10).

“నేనవివేకినైతిని, మీరే నన్ను బలవంతము చేసితిరి. నేను మీచేత మెప్పు పొందవలసినవాడను, ఏలయనగా నేను ఏమాత్రపువాడను కాకపోయినను మిక్కిలి శ్రేష్ఠులైన యీ అపొస్తలులకంటె నేను ఏ విషయములోను తక్కువ వాడను కాను.”(2 కొరింథీయులు 12:11).

క్రైస్తవులు తమ జీవితంలో కార్నాలిటీని వివరించే ధోరణిని కలిగి ఉన్నారు (1 యోహాను 1: 8,10). శరీరము  యొక్క శక్తి ఖచ్చితమైన స్వీయ-అంచనాను వక్రీకరిస్తుంది (1 కొరింథీయులు 3:18). వంచన మన పరిస్థితులకు దేవుని వాక్యాన్ని వర్తింపజేయనివ్వదు (యాకోబు 1:22) మరియు నాలుక యొక్క పాపాలకు కారణమవుతుంది (యాకోబు 1:26).

Share