Select Page
Read Introduction to Galatians గలతీయులకు

 

అయితే ఆత్మ ఫలమేమనగా, ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయా ళుత్వము, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికము, ఆశానిగ్రహము

 

సంతోషము,

” సంతోషము” అనేది మన జీవితంలో ఆత్మ యొక్క ఫలానికి రెండవ సంకేతం. “సంతోషము” అనే పదానికి ఆనందం కలిగించే స్థితి అని అర్థం. ఆత్మ నింపుదల విశ్వాసిలో ఆనందము కలిగిస్తుంది. ఆత్మతో నిండిన విశ్వాసులు తమ సమతుల్యతను కాపాడుకునే పరిస్థితులపై ఆధారపడరు ఎందుకంటే పరిస్థితులపై దేవుని సార్వభౌమ నియంత్రణపై వారికి గొప్ప నమ్మకం ఉంది (రోమా ​​8:28).

దేవుడు అన్ని పరిస్థితులపై నియంత్రణలో ఉన్నాడని శ్రేయస్సు యొక్క భావం ఆనందం. అందుకే నెహెమ్యా ఇలా చెప్పగలడు,

“… మీరు దుఃఖపడకుడి,యెహోవాయందు ఆనందించుటవలన మీరు బలమొందుదురు. ” (నెహెమ్యా 8:10).

ఆనందం ఆత్మలో గొప్ప అనుభూతి. సంతోషము పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆనందం పరిస్థితులపై ఆధారపడదు ఎందుకంటే అది ఆత్మ యొక్క అంతర్గత కార్యము, ఇది మన ఆత్మలలో దేవుని సార్వభౌమ పని చేసినందుకు కలుగు ఆనందం. ఇది మనతో దేవుడు వ్యవహరించడంలో సంతృప్తి కలిగించే భావన.

” మీయందు నా సంతోషము ఉండవలెననియు, మీ సంతోషము పరిపూర్ణము కావలెననియు, ఈ సంగతులు మీతో చెప్పుచున్నాను “ (యోహాను 15:11).

“ఇదివరకు మీరేమియు నా పేరట అడుగలేదు; మీ సంతోషము పరిపూర్ణమగునట్లు అడుగుడి, మీకు దొరకును.”(యోహాను 16:24).

“మన సంతోషము పరిపూర్ణమవుటకై మేమీ సంగతులను వ్రాయుచున్నాము” (1 యోహాను 1: 4).

నియమము:

ఆనందం అనేది పరిశుద్ధాత్మ చేత ఉత్పత్తి చేయబడిన ఒక లక్షణం, ఇది మన జీవితంలో దేవుని సార్వభౌమ ప్రయోజనాలలో అన్నీ బాగా ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం యొక్క శ్రేయస్సును కలిగి ఉంటుంది.

అన్వయము:

ఆనందం అనేది పరిశుద్ధాత్మ చేత ఉత్పత్తి చేయబడిన స్వభావిక గుణం, ఇది మన జీవితాల్లో దేవుని సార్వభౌమ ప్రయోజనాలలో అన్నీ బాగానే ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం యొక్క శ్రేయస్సును కలిగి ఉంటుంది. ఆనందం గులాబీ మంచం మీద నివసించడం నుండి కాదు, దేవునికి అన్ని విషయాలు నియంత్రణలో ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం నుండి. ఈ ఆనందం ఆత్మ నిండిన జీవితం నుండి వస్తుంది.

“… దేవుని రాజ్యము భోజనమును పానమును కాదు గాని, నీతియు సమాధానమును పరిశుద్ధాత్మయందలి ఆనందమునై యున్నది. ” (రోమన్లు ​​14:17).

ఆత్మ నిండిన విశ్వాసి క్లిష్ట పరిస్థితులలో ఆనందాన్ని కలిగి ఉంటాడు. “ఆనందం” అని పిలువబడే ఆత్మ యొక్క ఫలం ఒకరి జీవితాన్ని నడిపించే పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉండదు. ఆనందం ఉన్న వ్యక్తి ప్రతికూల పరిస్థితుల నుండి స్వతంత్రుడు, ఎందుకంటే దేవుడు తన జీవితంలోని అన్ని అంశాలను సార్వభౌమత్వంతో నియంత్రిస్తాడని అతనికి తెలుసు (రోమా 8:28).

“ఇందువలన మీరు మిక్కిలి ఆనందించుచున్నారు గాని అవసరమునుబట్టి నానావిధములైన శోధనలచేత, ప్రస్తుతమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచున్నది. నశించిపోవు సువర్ణము అగ్నిపరీక్షవలన శుద్ధపరచబడుచున్నది గదా? దానికంటె అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము ఈ శోధనల చేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును. మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను ప్రేమించుచున్నారు; ఇప్పుడు ఆయనను కన్నులార చూడకయే విశ్వసించుచు, మీ విశ్వాసమునకు ఫలమును, అనగా ఆత్మరక్షణను పొందుచు, చెప్పనశక్యమును మహిమా యుక్తమునైన సంతోషముగలవారై ఆనందించుచున్నారు.” (1 పేతురు 1: 6-9).

మనుష్యుల తిరస్కరణ మరియు ద్వేషం నేపథ్యంలో, యేసు దేవుని ప్రణాళికలో ఉన్నాడని తెలుసు కాబట్టి సంతోషకరమైన భావనతో సిలువకు వెళ్ళాడు.

“అయినప్పటికీ నేను ప్రభువులో సంతోషింతును,

నా రక్షణకర్తయైన దేవునిలో నేను ఆనందిచెదను ”(హబక్కుక్). .

“నిన్ను ఆశ్రయించువారందరు సంతోషించుదురు

నీవే వారిని కాపాడుదువు గనుక వారు నిత్యము

ఆనందధ్వని చేయుదురు.”(కీర్తన 5:11)

“నీతిమంతులారా, యెహోవానుబట్టి సంతోషించుడిఉల్లసించుడి

యథార్థ హృదయులారా, మీరందరు ఆనందగానము చేయుడి! ” (కీర్తన 32:11).

“జీవమార్గమును నీవు నాకు తెలియజేసెదవు

నీ సన్నిధిని సంపూర్ణసంతోషము కలదు

నీ కుడిచేతిలో నిత్యము సుఖములుకలవు.”(కీర్తన 16:11).

“నీ రక్షణానందము నాకు మరల పుట్టించుము

సమ్మతిగల మనస్సు కలుగజేసి నన్ను దృఢపరచుము.”(కీర్తన 51:12).

“… మనము కూడ ప్రతిభారమును, సుళువుగా చిక్కులబెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి, విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము. ఆయన తనయెదుట ఉంచబడిన ఆనందముకొరకై అవమానమును నిర్లక్ష్యపెట్టి, సిలువను సహించి, దేవుని సింహాసనముయొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడైయున్నాడు.” (హెబ్రీయులు 12: 2) ).

ప్రతి విశ్వాసిని ఆనందంతో నింపాలని దేవుడు ఆశిస్తాడు. మీ హృదయం ఆనందంతో నిండి ఉందా? యేసు సంపుర్ణముగా కావాలని కోరుకుంటాడు. మీరు క్రైస్తవ జీవితంలో పూర్తి ఆనందంతో జీవించుచున్నారా? ప్రతికూల పరిస్థితులలో కూడా మనకు “చెప్పలేని ఆనందం” లభిస్తుందని పేతురు చెప్పాడు (1 పేతురు 1: 8). మనకు నిరంతర మరియు పట్టుదలతో ఆనందం ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు (1 థెస్సలొనీకయులు 5:16).

“ఎల్లప్పుడును ప్రభువునందు ఆనందించుడి, మరల చెప్పుదును ఆనందించుడి.! ” (ఫిలిప్పీయులు 4: 4).

దేవుడే స్తుతింపబడునుగక (1 తిమోతి 1:11). దేవుడు ఆశీర్వదకరకుడు కాబట్టి, తన ప్రజలు ఆశీర్వదించబడాలని ఆయన కోరుకుంటాడు. ఆనందం ఆధారిత దేవుడు ఆనందం ఆధారిత ప్రజలను కోరుకుంటాడు. మన హృదయాలు ఆనందం లేకుండా ఉంటే, అది మన తప్పు, దేవునిది కాదు. ఆ ఆనందాన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసే ఏదో మన ఆత్మలో ఉండాలి. పాపాన్ని ఒప్పుకోవడం ద్వారా మన ఆనందానికి ఆటంకం కలిగించే వాటిని తొలగించాలి. దేవుడు మీ ఆత్మ యొక్క టెలివిజన్ తెరపైకి తెస్తాడు. “నాకు మరియు దేవునికి మధ్య నాకు ఏమీ లేదు” అని మీరు చెప్పగల ప్రదేశానికి రండి.

Share